Instructors
 
ดร. อนุสร จันทพันธ์
 

 
:: ประวัติการศึกษา
    สำเร็จปริญญาเอกจาก Johns Hopkins University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำ ของสหรัฐ ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก School of Advanced International Studies (SAIS) ในระหว่างที่ศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับทุน MacArthur Foundation Fellowship ซึ่งเป็นทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดทางด้านการต่างประเทศของสหรัฐฯ ในการเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และยังได้รับทุน Japan Foundation Fellowship จากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อไปทำวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังได้รับทุน Johns Hopkins University Scholarship เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันจนสำเร็จการศึกษา

    สำเร็จปริญญาโททางด้าน International Development จากมหาวิทยาลัย International University of Japan ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับทุน Monbusho จากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อไปศึกษาในสาขาดังกล่าว

    ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับพระราชทานรางวัลเหรียญทองสำหรับนิสิตที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลจินตกานนท์สำหรับนิสิตภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชั้นปีที่ 3 ที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุด และสามารถสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เป็นที่หนึ่งของผู้ที่สอบเข้าได้ทั้งหมด
    สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยได้คะแนนสูงสุดเป็นที่หนึ่งของแผนกศิลปะ
 
:: ประสบการณ์การทำงาน
    เริ่มทำงานที่กองการเมืองระหว่างประเทศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยสอบเข้าได้เป็นที่หนึ่งของผู้เข้าสอบระดับปริญญาตรี ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านวิเคราะห์แผนและนโยบายต่างประเทศของไทยต่อสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศในทวีปอเมริกาใต้
 
    เคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต ระดับเลขานุการเอก กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีประสบการณ์ด้านการเขียนสุนทรพจน์ให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้มีส่วนวางรากฐานการกำหนดเป้าหมายและนโยบายของไทยต่อกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ซึ่งเป็นการรวมตัวระดับโลกของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในการต่อรองทางการเมือง เศรษฐกิจ และการค้ากับประเทศมหาอำนาจตะวันตก ยังเคยเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศในเวทีต่างๆ นอกจากนี้ สามารถสอบเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่การทูตระดับ 6 ได้เป็นอันดับสามของรุ่น
 
    หลังจากนั้น ได้รับการทาบทามจากท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ (คุณชาติศิริ โสภณพนิช) ให้มาทำงานที่ธนาคาร เคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ประจำฝ่ายผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีส่วนรับผิดชอบในการจัดวาง schedule การประชุมหลักๆ ที่ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และติดตามประสานงานโครงการต่างๆ ที่สำคัญของธนาคาร และมีส่วนร่วมในการเรียบเรียงร่างถ้อยแถลงที่สำคัญของท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ และก่อนหน้าที่จะมาอยู่ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ได้เคยเป็นผู้บริหารระดับ Assistant Vice President สายสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ ดูแลบริษัทญี่ปุ่นขนาดใหญ่ ในระหว่างนั้น ยังได้เคยไปอบรมและดูงานด้านการธนาคารและการให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพที่ International Headquarters ของธนาคาร Tokai Bank ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 
    ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานสถาบันพัฒนาภาษา Fast English ซึ่งมี 2 สาขา คือ สนญ. สีลม ตึกลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 22 และสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 10
  

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@