จุดเปรียบเทียบ Fast English กับสถาบันสอนภาษาอื่น 
 
 ครูสอน (Instructor)
เป็นครูมีระดับ จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Top Ten ของสหรัฐฯ ได้รับทุนกว่า 17 ทุน อยู่ในสหรัฐฯกว่า 10 ปี ประสบการณ์เป็นทั้งนักการทูตและนักการธนาคาร รวมทั้งเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐฯ
 
 เนื้อหา (Content)
 • สรุปกฎ Grammar อันเฉียบขาด 25 กฎ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการพูดและการเขียนอย่างเป็นระบบ กระชับและเข้าใจได้ Grammar 25 กฎเพียงพอที่จะสื่อความกับเจ้าของภาษา
 • รวบรวมศัพท์ที่ต้องใช้จริงในการพูด ฟัง อ่าน เขียน จำนวน 5,000 คำซึ่งไม่สามารถศึกษาได้เองอย่างแน่นอน ศัพท์เหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อยกระดับของภาษาให้ทัดเทียมกับเจ้าของภาษา
 • Highlight วลีต่างๆ (Collocations) ซึ่งจำเป็นต้องรู้ในการเรียนและการทำงานเพื่อสื่อความได้ตรงประเด็นที่สุด รู้ว่า Verb ตัวไหนต้องตามด้วย Noun ตัวใด หรือ Noun ตัวไหนต้องใช้กับ Verb ตัวใด
 • มีเจ้าของภาษาซึ่งมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการสอนมาช่วยในส่วนของ Listening และ Conversation จึงทำให้เนื้อหาทั้งหมดเข้มข้นใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงเมื่อต้องติดต่อกับเจ้าของภาษา  
 วิธีการสอน (Methodology)
 • สอนวิธีการอ่านและฟังแบบสร้างภาพ (Visualization) และสร้างความรู้สึก (Feeling) ร่วมกับผู้เขียนและผู้พูดเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของเนื้อหา แทนที่จะสอนอ่านแบบแปลศัพท์ทีละตัวจนสับสนวุ่นวาย หรือสรุปสิ่งที่ฟังตามความเข้าใจของผู้สอน โดยไม่ตระหนักว่านักศึกษางงขนาดไหน การสร้างมโนภาพจะช่วยให้อ่านได้รวดเร็วและฟังได้คล่อง จับประเด็นครบและตอบได้ตรงประเด็น
 • เป็นแบบ Interactive โดยอาจารย์จะถามว่า คำถามแต่ละข้อตรงกับทฤษฎีหรือกฎข้อไหน เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนคิดและเลือกใช้กฎ Grammar และศัพท์ได้ถูกต้อง จนคล่อง สามารถ apply เวลาพูดและเขียนได้ทันที
 • สามารถดูเทป Overview กฎ Grammar 25 กฎ กี่รอบก็ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเพิ่มสำหรับเวลาดูทบทวน  
 ราคา (Pricing) 
   Multi-English Skills / TOEFL 
 • ให้เอกสารเรียนและฝึกฝนทั้งหมดความหนาเกือบคืบ โดยไม่ต้องเสียค่าเอกสารเพิ่ม พร้อมแผ่น CD หลายแผ่นเพื่อฝึก Listening และ Speaking
 • ลงทะเบียนครั้งเดียวเรียนได้ทุก Skills (Listening, Speaking, Writing, Vocabulary, Structure และ Reading) โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเสียเงินค่าลงทะเบียนหลาย Skills กว่าจะเรียนจบ โดยเฉพาะจะมีการเน้น Translation จากไทยเป็นอังกฤษ เพราะถ้านักศึกษาแปลความคิดจากไทยเป็นอังกฤษได้คล่อง ก็จะพูดและเขียนได้คล่องเองโดยอัตโนมัติ Translation นี้เรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียเงินลงเป็นคอร์สต่างหาก
 • มีการแจกทุน 60 ทุนรวม 600,000 บาท แก่นักศึกษาที่สามารถสอบ TOEFL iBT ได้ 100 คะแนนขึ้นไป (เทียบเท่าแบบเดิม 600 คะแนน) โดยมีประวัติลงทะเบียนเรียนคอร์ส Grammar และ TOEFL ของทางสถาบัน และสอบในขณะที่มีสภาพเป็นนักศึกษาของสถาบัน
 • ระยะเวลาเรียนถึง 5 เดือน และหากติดธุระในวันใดสามารถมาดู Back-up DVD ได้ จึงไม่เกิดความอึดอัดหรือวุ่นวายใจในกรณีที่วันใดจะมาเรียนไม่ได้ อีกทั้งจำนวนชั่วโมงกว่า 150 ชั่วโมง จึงนับว่าถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น ซึ่งจะกำหนดประมาณ 30 – 50 ชั่วโมงต่อคอร์สเท่านั้น 
 Grammar
 • คอร์สเดียวสามารถเรียนได้ครบทุกกฎ และสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 เดือน จึงมีเวลาทบทวนได้อีก 2 เดือนเต็มเพื่อฝึกทักษะต่างๆให้ขึ้นใจและเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถเรียน Back-up เรื่องที่มาเรียนไม่ได้ในอาทิตย์นั้น สามารถดู DVD ซ้ำได้ในเรื่องที่คิดว่าตามไม่ทัน เรียนทั้งหมดประมาณ 150 ชั่วโมง นับว่าถูกมาก ตกชั่วโมงละประมาณ 67 บาท
 
  
 

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@